דרישות החוק העיקריות מיבואנים ויצרנים, משווקים

(דרישות החוק העיקריות מכול האחראים לעניין)

הצגת דרישות החוק העיקריות מיבואנים ויצרנים, משווקים לעניין טיפול בפסולת אלקטרונית מוצרי חשמל וסלולות

משווקים

כל מי שמוכר ציוד אלקטרוני הן באמצעות שיווק ישיר (שליחות לבית הרוכש) או בבית העסק – חובתו לאפשר ללקוחות למסור במועד הרכישה ציוד אלקטרוני דומה לציוד שנמסר.

חובת משווק לקבלת פסולת ציוד וסוללות

30.

(א)      משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, יאפשר לקונה או למי מטעמו למסור לו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר, ולא ידרוש ממנו תשלום או תמורה אחרת על כך; בסעיף זה, “ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה” – ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של הציוד החשמלי והאלקטרוני או בסימן המסחר המופיע עליו.

יבואנים ויצרנים

כל מי שמיבא או מיצר בישראל ציוד אלקטרוני, רכיבים לשימוש בציוד אלקטרוני או סוללות.
חובתם הינה הרחבה ביותר ובאופן קטגוריאלי מתחלקת למספר תחומים:
א. מיחזור פסולת אלקטרונית אשר אינה בהכרח מתוצרתו ובהיקף מחייב מיחס הציוד האלקטרוני שמכר במשקל (החל מ 15% ב 2014 ועד 50% בשנת 2020 ואילך).

חובת מיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני

3.

(א)      יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני יבצעו, בכל שנה, מיחזור מוכר של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני בשיעור שלא יפחת מ-50 אחוזים מסך משקל הציוד החשמלי והאלקטרוני שמכר היצרן או היבואן באותה שנה, לאחר שהופחת ממנו משקל פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני שהועברה לשימוש חוזר באותה שנה (בסעיף זה – יעד מיחזור הציוד החשמלי והאלקטרוני).

ב. דיווח מפורט למשרד להגנת הסביבה על הכמות הנמכרת, הממוחזרת, המושבת והמטופלת בכל חצי שנה.

חובת דיווח למנהל

5.

(א)      יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני ידווחו למנהל, דיווח חצי-שנתי ודיווח שנתי, על כל אלה:…

ג. על כל יצרן ויבואן לסמן את מוצריו, לספק מידע ולעדכן את מתקני הטיפול בתכולתו המזיקה של הציוד אותו הוא מוכר וכן לידע כיצד יש לטיפל  באופן ראוי

הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה לשימוש חוזר

7.

(א)      יצרן ויבואן יכינו ויפרסמו הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה לשימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני, לכל דגם של ציוד חשמלי ואלקטרוני שהם מוכרים, והוראות לטיפול סביבתי בסוללות ובמצברים, לכל סוללה או מצבר שהם מוכרים, בתוך שנה ממועד המכירה הראשון של כל דגם ציוד וסוללות.

רשויות ועיריות (“אחראים לפינוי פסולת”)

אחריות הרשויות העיקרית הינה:

א. הקמת מוקדי איסוף ומרכזי איסוף עירוניים והפעלתם.

ב. שירותי איסוף מבתי התושבים לציוד כבד (שאינו נישא).

ג. פרסום וקידום הנושא במרחב הרשות.

חובות אחראי לפינוי פסולת

26.

(א)      אחראי לפינוי פסולת יבצע בתחומו, בכפוף להוראות לפי סעיף זה ולפי סעיף 67(א)(3), הפרדה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי מפסולת אחרת ואיסוף פסולת הציוד והסוללות מהמגזר הביתי.

(ב)

(1)       הפרדה ואיסוף כאמור בסעיף קטן (א) ייעשו בדרכים אלה:

(א)      הקמה של מוקדי איסוף ואיסוף הפסולת מהם או הקמה והפעלה של מרכזי איסוף;

(ב)       איסוף מכשירי חשמל גדולים שתושבים הוציאו מחוץ לבתיהם, במועדים קבועים;

חובות הציבור הרחב

חובת פינוי ציוד אלקטרוני למרכזי האיסוף או למשווקים:

חובת השלכת פסולת ציוד וסוללות במרכז איסוף

28.

הוקם מרכז איסוף או הוצב מוקד איסוף כאמור בסעיף 26(ב)(1), וניתנה הודעה על כך על ידי האחראי לפינוי פסולת, לא ישליך אדם פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי בתחומו של האחראי לפינוי פסולת, אלא במרכז האיסוף או במוקד האיסוף ובהתאם להוראות לפי סעיף 26, אלא אם כן החזיר את הפסולת האמורה למשווק כאמור בסעיף 30.

איסור פינוי פסולת בלא אישור האחראי לפינוי פסולת

29.

(א)      לא יקח אדם פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי ממרכז איסוף או ממוקד איסוף ולא יאסוף ולא יפנה פסולת כאמור בתחומו של האחראי לפינוי פסולת אלא באישור האחראי לפינוי פסולת; אישור כאמור יינתן בכפוף להוראות סעיף 27(ב).

(ב)       אחראי לפינוי פסולת ינקוט אמצעי אכיפה כדי להבטיח את קיום הוראות סעיף זה.

חובות בתי עסק (“מחזיקים”)

 השלכת פסולת ציוד אלקטרוני על ידי בתי עסק מחויבת בטיפול ראויבאמצעות גוף יישום מוכר וכן רישום ותיעוד

מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי

34.

(א)      מי שמחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי, יתקשר בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת כאמור, לשם פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו, ויעביר אליו את פסולת הציוד והסוללות שברשותו; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.

(ב)       לגבי פסולת ציוד וסוללות כאמור בסעיף קטן (א), שלא נאספה על ידי גוף היישום המוכר או בכל עת שההתקשרות עם גוף היישום המוכר אינה עומדת בתוקפה, יפעל המחזיק לגבי אותה פסולת בהתאם להוראות לפי כל דין.

עונשין

43.

(א)      מי שעשה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל”ז–1977‏‏[1] (בחוק זה – חוק העונשין), ואם הוא תאגיד – כפל הקנס האמור:

(1)       השליך פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 28;

(2)       לא הציג במקום עסקו מידע בהתאם להוראות לפי סעיף 30(ג).

הצגת החקיקה לעניין משווקי ציוד אלקטרוני וסוללות

( אחריות המשווקים בחוק )

 פסולת אלקטרונית

הגדרות

 2

“פסולת סוללות ומצברים” – סוללות או מצברים שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין;

“פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני” – ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד חשמלי ואלקטרוני וחומר מתכלה שהוא חלק מציוד חשמלי ואלקטרוני, שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, ולמעט סוללה או מצבר שהם חלק מציוד כאמור;

 הגדרות

 2

“פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי” – כל אחת מאלה:

(1)       פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במשקי בית פרטיים;

(2)       פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במוצרים המתאימים גם לשימוש ביתי, ואשר מחמת הרכבה, טיבה וכמותה היא בעלת מאפיינים דומים לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במשקי בית פרטיים, גם אם מקורה בבתי עסק, במוסדות או במפעלי תעשייה;

(3)       פסולת סוללות ומצברים ניידים;

“פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי” – פסולת ציוד וסוללות שאינה פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי;

“ציוד חשמלי ואלקטרוני” – מוצר, ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות זרם חשמלי או שדה אלקטרומגנטי, וכן ציוד לייצור, להולכה או למדידה של זרם או שדה כאמור, ובלבד שהם מיועדים לשימוש במתח חשמלי שאינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או 1,500 וולט בזרם ישר, למעט ציוד המתוכנן ומיועד להתקנה כחלק מציוד אחר שחוק זה לא חל עליו, ושיכול למלא את תפקידו המתוכנן רק כחלק מהציוד האחר כאמור; לעניין זה יראו ציוד או מכשיר המנוי בתוספת הראשונה, כציוד חשמלי ואלקטרוני;

התקשרות משווקים עם גוף יישום מוכר:

חובת התקשרות עם משווק ועם מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי

20.

(א)      גוף יישום מוכר יתקשר בחוזה התקשרות עם כל משווק שיפנה אליו בעניין פינוי פסולת ציוד וסוללות שברשותו, שהיא מקבוצות סיווג או מסוגים שניתנה לו הכרה לגביהם; ההתקשרות תיעשה בהתאם לחוזה לדוגמה שאישר המנהל בהכרה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה.

(ב)       פינוי פסולת ציוד וסוללות ממשווק, כאמור בסעיף קטן (א), ייעשה בתנאים שוויוניים, בתדירות ובאופן שיבטיחו פינוי סדיר וזמין כך שתימנע הצטברות פסולת ציוד וסוללות אצל המשווק.

(ג)       גוף יישום מוכר יתקשר בחוזה התקשרות עם כל מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי, שיפנה אליו בעניין פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו, שהיא מקבוצות סיווג או מסוגים שניתנה לו הכרה לגביהם; ההתקשרות תיעשה בהתאם לחוזה לדוגמה שאישר המנהל בהכרה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה.

חובות משווקים בראי החוק

סימן ב’: משווקים

חובת משווק לקבלת פסולת 
ציוד וסוללות

30.   

(א)      משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, יאפשר לקונה או למי מטעמו למסור לו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר, ולא ידרוש ממנו תשלום או תמורה אחרת על כך; בסעיף זה, “ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה” – ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של הציוד החשמלי והאלקטרוני או בסימן המסחר המופיע עליו.

(ב)       משווק של סוללות ומצברים ניידים יתקין בכל נקודת מכירה שלו מכל אצירה ייעודי לפסולת סוללות ומצברים ניידים, ויאפשר לכל יחיד שאין עיסוקו בפסולת, להשליך למכל האצירה פסולת סוללות ומצברים ניידים, בלא תשלום או תמורה אחרת.

(ג)       משווק יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, את אפשרות ההחזרה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי בלא תשלום או תמורה אחרת, כאמור בסעיף קטן (א), את מיקום אזור ההחזרה של פסולת הציוד והסוללות כאמור, שיהיה בתחומי עסקו של המשווק או בקרבתו, ואת המגבלות על החזרת פסולת ציוד וסוללות לפי הוראות חוק זה; בסעיף זה, “מקום עסקו” של משווק – נקודות מכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט של המשווק.

(ד)       משווק המוכר במכירה מקוונת ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי או סוללות ומצברים ניידים, יקיים את חובותיו כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), באופן שבו סופקו הציוד או הסוללות לקונה, בעת מכירת הציוד או הסוללות, או בדרך יעילה אחרת לקיום החובות כאמור.

(ה)      על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), משווק רשאי שלא לקבל פסולת ציוד וסוללות מזיקה.

אחסון פסולת ציוד וסוללות

31. 

משווק יאחסן פסולת ציוד וסוללות הנמצאת ברשותו, עד למועד פינויה, בהתאם להוראות לפי חוק זה ובהתאם להוראות אלה:

(1)       פסולת ציוד וסוללות תאוחסן על משטח אטום ובנפרד מסוגי פסולת אחרים, כשהיא מופרדת לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ולפסולת סוללות ומצברים;

(2)       פסולת ציוד וסוללות תאוחסן באופן שימנע את שבירת הציוד והסוללות, ודליפה של חומרים מהם;

(3)       לא יבוצע טיפול בפסולת הציוד והסוללות, לרבות פעולות טיפול כאמור בתוספת השנייה.

התקשרות לפינוי פסולת ציוד וסוללות

32. 

(א)      לצורך פינוי פסולת הציוד והסוללות הנמצאת ברשותו או בשליטתו, יתקשר משווק בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת ציוד וסוללות מהסוגים שנמצאים ברשותו.

(ב)       משווק יעביר את פסולת הציוד והסוללות שברשותו או בשליטתו לגוף יישום מוכר שעמו התקשר; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כאמור בסעיף 17(א)(5) וכפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.

(ג)       לגבי פסולת ציוד וסוללות שלא נאספה על ידי גוף היישום המוכר או בכל עת שההתקשרות עם גוף היישום המוכר אינה עומדת בתוקפה, יפנה המשווק את פסולת הציוד והסוללות שברשותו בהתאם להוראות סעיף 26, ויחולו לגביו הוראות סעיפים 28 ו-29.

רישום ועיון

33.  

(א)      משווק ינהל רישום מלא ומפורט של פסולת הציוד והסוללות שהתקבלה אצלו לפי סעיף 30 ושפונתה לפי סעיף 32, לפי משקל, קבוצות סיווג, וסוגים.

(ב)       המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדי המשרד רשאי לעיין ברישום כאמור בסעיף קטן (א) ולקבל העתק נכון ממנו, וכן לדרוש ממשווק להמציא לו כל מידע הנוגע לרישום כאמור; נדרש משווק להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה

 

 

 

 

 

 

 

(האחריות המחזיקים בחוק)

 

הסדרים העיקרים לעניין מחזיקים בפסולת אלקטרונית וסלולות דוגמת (מפעלים)

החוק לטיפול בציוד אלקטרוני ובסוללות קובע באופן מפורש מיהו מחזיק. מחזיק הינו כל אדם שבידו פסולת ציוד אלקטרוני, חשמלי וסוללות אשר בכוונתו להשליכה.
מחזיקים הינם בעלי פסולת מסוג אשר אינה מהסוג הביתי או לחילופין כמותה חורגת מן הסביר והמצופה להימצא במגזר הבייתי (לדוגמא 10 מסכי מחשב יחדיו).

 הגדרות

 2.

“פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני” – ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד חשמלי ואלקטרוני וחומר מתכלה שהוא חלק מציוד חשמלי ואלקטרוני, שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, ולמעט סוללה או מצבר שהם חלק מציוד כאמור;

חובת גוף יישום מוכר לענין מחזיקים:

חובות גוף יישום מוכר

17.

(א)      גוף יישום מוכר –

(3)       יפנה פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי מכל מחזיק בפסולת כאמור שהתקשר עמו בהתאם לסעיף 34;

חובת מחזיק בפסולת: 

מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי

34.

(א)      מי שמחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי, יתקשר בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת כאמור, לשם פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו, ויעביר אליו את פסולת הציוד והסוללות שברשותו; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.

מתוך תנאי ההכרה במ.א.י – סעיף 5.2: 

“לא יינתן למחזיק כל תמריץ, כספי או אחר,  בקשר עם פינוי פסולת ציוד וסוללות שברשותו, מעבר להוראות הקבועות לענין זה בחוק”

עיצום כספי

46.

(א)      הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 20,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 40,000 שקלים חדשים:

(1)       השליך פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 28;

שימוש חוזר, מיחזור ויצוא על ידי מפעיל מרכז לטיפול בפסולת: 

העברת פסולת ממרכז לפסולת ציוד וסוללות

37.

בכפוף להוראות סעיפים 27(ב) ו-32(ב), מפעיל מרכז לפסולת ציוד וסוללות –

(1)       יעביר פסולת ציוד וסוללות לשימוש חוזר או למרכז לפסולת ציוד וסוללות אחר או למיתקן טיפול המוסדרים על פי כל דין;

(2)       לא ייצא פסולת ציוד וסוללות, אלא בכפוף להוראות לפי חוק זה ולפי הוראות כל דין.

עונשין:

עונשין

43.

(א)      מי שעשה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל”ז–1977‏‏  (בחוק זה – חוק העונשין), ואם הוא תאגיד – כפל הקנס האמור:

(ג)       מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

(1)       לא עמד ביעדי המיחזור לפי הוראות סעיפים 3 ו-4;

(2)       אחסן פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 31;

(3)       הפעיל מרכז לפסולת ציוד וסוללות או קלט או אחסן פסולת ציוד וסוללות בלי שעשה שימוש בתשתיות הנדרשות, בניגוד להוראות לפי סעיף 35;

 

(4)       ביצע טיפול או פעולות טיפול בפסולת ציוד וסוללות, בניגוד להוראות לפי סעיף 36;

 

(5)       העביר או ייצא פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי
סעיף 37;

(6)       הפעיל מיתקן טיפול או קלט או אחסן פסולת ציוד וסוללות בלי שעשה שימוש בתשתיות הנדרשות, בניגוד להוראות לפי סעיף 38(א);

(7)       טיפל בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 38(ב);

(8)       הטמין פסולת ציוד וסוללות, בניגוד להוראות לפי סעיף 40.

 

(אחריות היבואנים והיצרנים)

יבואנים ויצרנים

כל מי שמיבא או מיצר בישראל ציוד אלקטרוני, רכיבים לשימוש בציוד אלקטרוני או סוללות.
חובתם הינה הרחבה ביותר ובאופן קטגוריאלי מתחלקת למספר תחומים:
א. מיחזור פסולת אלקטרונית אשר אינה בהכרח מתוצרתו ובהיקף מחייב מיחס הציוד האלקטרוני שמכר במשקל (החל מ 15% ב 2014 ועד 50% בשנת 2020 ואילך).

חובת מיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני

3.

(א)      יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני יבצעו, בכל שנה, מיחזור מוכר של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני בשיעור שלא יפחת מ-50 אחוזים מסך משקל הציוד החשמלי והאלקטרוני שמכר היצרן או היבואן באותה שנה, לאחר שהופחת ממנו משקל פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני שהועברה לשימוש חוזר באותה שנה (בסעיף זה – יעד מיחזור הציוד החשמלי והאלקטרוני).

ב. דיווח מפורט למשרד להגנת הסביבה על הכמות הנמכרת, הממוחזרת, המושבת והמטופלת בכל חצי שנה.

חובת דיווח למנהל

5.

(א)      יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני ידווחו למנהל, דיווח חצי-שנתי ודיווח שנתי, על כל אלה:…

ג. על כל יצרן ויבואן לסמן את מוצריו, לספק מידע ולעדכן את מתקני הטיפול בתכולתו המזיקה של הציוד אותו הוא מוכר וכן לידע כיצד יש לטיפל  באופן ראוי

הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה לשימוש חוזר

7.

(א)      יצרן ויבואן יכינו ויפרסמו הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה לשימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני, לכל דגם של ציוד חשמלי ואלקטרוני שהם מוכרים, והוראות לטיפול סביבתי בסוללות ובמצברים, לכל סוללה או מצבר שהם מוכרים, בתוך שנה ממועד המכירה הראשון של כל דגם ציוד וסוללות.

ליבואן הוא ליצרן יש אפשרות לתקשר לפי חוק התקשרות עם גוף יישום אשר יטפל בשבילו בחובתו בחוק!